VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Sáng-thế Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/11/2017; P: 8/5/2017; 330 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 15:33:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 5:1-32
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/21/2017; P: 5/23/2017; 284 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 12:34:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:1-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 370 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/8/2020 8:55:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:16-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/7/2017; P: 5/16/2017; 363 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/9/2020 17:58:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/6/2017; P: 5/16/2017; 284 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 18:49:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-15
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/30/2017; P: 5/1/2017; 297 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 8:10:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 38:1-20
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:4/23/2017; P: 4/27/2017; 440 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 7:11:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/16/2017; 334 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 10:40:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:16-24
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/9/2017; 268 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 8:55:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 16:1-9
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:4/2/2017; P: 4/3/2017; 328 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 1:48:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 43  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.