VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Sáng-thế Ký 9:18-29
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 269 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 17:55:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 9:8-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/20/2017; P: 8/21/2017; 459 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 20:24:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 9:01-07
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/13/2017; P: 8/17/2017; 537 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 21:19:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 8:1-22
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/6/2017; 281 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 16:40:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 3:21-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/30/2017; P: 8/5/2017; 365 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 20:35:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/23/2017; P: 8/10/2017; 451 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 3:30:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 8:1-7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/9/2017; P: 8/10/2017; 374 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/15/2020 22:46:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 7:1-24
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/25/2017; P: 8/9/2017; 383 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 6:38:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 6:9-22
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/18/2017; P: 8/10/2017; 480 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 2:7:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/11/2017; P: 8/5/2017; 378 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 20:54:53
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 45  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.