VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Lu-ca 9:22-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/2/2019; P: 8/21/2019; 460 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/27/2023 13:9:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:27-49
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/26/2019; P: 8/21/2019; 417 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/29/2023 22:35:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:30-32
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/19/2019; P: 8/20/2019; 378 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/25/2023 10:18:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:35-49
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/24/2019; P: 3/27/2019; 760 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/23/2023 17:6:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:12-34
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/17/2019; P: 3/19/2019; 526 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 14:41:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/10/2019; P: 3/22/2019; 508 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/1/2023 13:54:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 14:26-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/3/2019; P: 3/22/2019; 606 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/30/2023 6:6:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 14:1-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/24/2019; P: 3/22/2019; 444 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/29/2023 4:45:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:31b-13:13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/17/2019; P: 3/22/2019; 372 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/22/2023 0:36:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 5:15-6:6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/9/2019; P: 3/22/2019; 524 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 23:10:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 53  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.