VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Mác 11:20-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/20/2016; P: 3/21/2016; 831 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 20:52:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:0-28:0
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/13/2016; 516 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 0:20:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 13:14
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/6/2016; P: 3/10/2016; 570 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 7:47:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:1-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/28/2016; P: 2/29/2016; 617 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 17:38:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-41
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/21/2016; P: 2/22/2016; 458 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 8:52:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:18-24
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/14/2016; P: 2/21/2016; 422 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 14:34:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:10-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/7/2016; P: 2/8/2016; 414 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 11:26:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/31/2016; P: 2/2/2016; 399 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 15:0:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:16-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/24/2016; 451 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 6:44:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:23-3:21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/10/2016; P: 1/20/2016; 539 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 16:56:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 46  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.