VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Rô-ma 14:17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/13/2015; P: 12/16/2015; 497 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 13:12:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/6/2015; P: 12/9/2015; 592 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 18:7:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/15/2015; P: 11/24/2015; 782 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 12:25:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:8-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/8/2015; P: 11/14/2015; 479 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 23:11:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/1/2015; P: 11/11/2015; 1149 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 14:7:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:14-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/25/2015; P: 11/6/2015; 739 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 7:34:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/18/2015; P: 10/24/2015; 480 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 1:35:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/11/2015; P: 10/17/2015; 526 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 9:24:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/4/2015; P: 10/7/2015; 645 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 11:39:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/13/2015; P: 9/19/2015; 750 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 1:27:44
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  19 / 45  Tiếp  Cuối

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.