VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Lu-ca 24:46-49; Rô-ma 1:14-17; Công-vụ các Sứ-đồ 5:42; Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/23/2015; P: 8/27/2015; 691 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 12:21:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Lu-ca 24:46-49; Rô-ma 1:14-17; Công-vụ các Sứ-đồ 5:42; Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/23/2015; P: 8/27/2015; 295 xem
Xem lần cuối 10/21/2020 12:21:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 2:1-12; Giăng 15:1-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/16/2015; P: 8/17/2015; 267 xem
Xem lần cuối 10/11/2020 7:19:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 2:1-12; Giăng 15:1-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/16/2015; P: 8/17/2015; 500 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 16:57:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:11-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/9/2015; P: 8/10/2015; 200 xem
Xem lần cuối 10/20/2020 17:39:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:11-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/9/2015; P: 8/10/2015; 530 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 0:51:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:19-24
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/2/2015; P: 8/4/2015; 195 xem
Xem lần cuối 10/19/2020 18:21:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:19-24
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/2/2015; P: 8/4/2015; 473 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 15:20:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:4-10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/26/2015; P: 7/27/2015; 265 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 7:10:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:4-10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/26/2015; P: 7/27/2015; 527 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 13:57:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  20 / 45  Tiếp  Cuối

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.