VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 4:4; Mác 1:35
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 717 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 3:43:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:3-30; Giăng 4:39-42
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 168 xem
Xem lần cuối 10/20/2020 13:38:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:3-30; Giăng 4:39-42
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 421 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 7:40:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:14-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/5/2015; 200 xem
Xem lần cuối 10/21/2020 7:37:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:14-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/5/2015; 413 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 20:12:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 1:9; Gia-cơ 4:8-10; Lu-ca 19:8; Ma-thi-ơ 3:8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 223 xem
Xem lần cuối 10/21/2020 7:13:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 1:9; Gia-cơ 4:8-10; Lu-ca 19:8; Ma-thi-ơ 3:8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 632 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 11:9:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/22/2015; P: 3/23/2015; 631 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 16:0:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/22/2015; P: 3/23/2015; 210 xem
Xem lần cuối 10/13/2020 22:56:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/15/2015; P: 3/17/2015; 419 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/6/2020 17:30:11
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  23 / 45  Tiếp  Cuối

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.