VietChristian
VietChristian
svtk.net
Hê-bơ-rơ 11:1-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/19/2014; P: 10/22/2014; 1150 xem 19 lưu
Xem lần cuối 5/25/2024 14:5:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:8-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/5/2014; 719 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/26/2024 14:58:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:8-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/5/2014; 380 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/26/2024 21:3:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:44-49; Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/28/2014; 887 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/27/2024 4:59:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:44-49; Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/28/2014; 557 xem
Xem lần cuối 5/27/2024 16:26:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:13-14; Phi-líp 3:12-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/14/2014; 717 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/27/2024 18:53:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:13-14; Phi-líp 3:12-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/14/2014; 465 xem
Xem lần cuối 5/27/2024 12:12:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-17; Rô-ma 8:23-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/24/2014; 706 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/25/2024 9:33:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-17; Rô-ma 8:23-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/24/2014; 707 xem
Xem lần cuối 5/24/2024 20:17:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:28-30; Rô-ma 3:21-30
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/17/2014; 464 xem
Xem lần cuối 5/26/2024 8:7:2
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  35 / 53  Tiếp  Cuối

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.