VietChristian
VietChristian
svtk.net
Lu-ca 9:57-62
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/3/2013; 640 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/3/2024 19:40:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:57-62
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/3/2013; 561 xem
Xem lần cuối 4/9/2024 12:56:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 25:0-26:0
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/27/2013; 780 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/3/2024 19:37:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 24:24-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/20/2013; 600 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/3/2024 19:34:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 24:24-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/20/2013; 499 xem
Xem lần cuối 4/9/2024 15:15:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 24:1-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/13/2013; 689 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/3/2024 19:32:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 24:1-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/13/2013; 589 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/3/2024 19:35:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:6-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/6/2013; 637 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/7/2024 0:53:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 20:1-30
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/30/2012; 855 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/9/2024 12:20:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:14
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/23/2012; 902 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/12/2024 17:56:3
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  49 / 53  Tiếp  Cuối

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.