VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Ê-sai 40:28-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/17/2016; 527 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 2:40:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:17-22
Mục Sư Hồ Xuân Phước
C:1/10/2016; 787 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/24/2020 12:48:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-23
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 576 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/22/2020 2:26:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2015; P: 12/25/2015; 526 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/6/2020 6:27:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25; Ê-sai 9:5-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/20/2015; 544 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 0:51:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:67-80
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/6/2015; P: 12/7/2015; 505 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/22/2020 3:35:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/29/2015; 459 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 13:54:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/26/2015; 541 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/29/2020 19:20:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18; 2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/22/2015; 611 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 1:49:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 1:11-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/25/2015; P: 10/26/2015; 470 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 2:23:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  21 / 34  Tiếp  Cuối

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.