VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Khải-huyền 21:5; Rô-ma 8:18-25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/1/2017; 675 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/18/2021 17:47:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2016; P: 12/26/2016; 477 xem 5 lưu
Xem lần cuối 25.35 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:4-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/11/2016; 483 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/24/2021 13:33:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:19-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 443 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/22/2021 11:30:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 2:1-10; 1 Sa-mu-ên 2:18-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/27/2016; 633 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/21/2021 1:22:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-2
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/24/2016; 577 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/16/2021 18:59:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:11/20/2016; 628 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/21/2021 4:28:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 20:1-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 398 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/20/2021 19:1:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê-vi Ký 23:9-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/6/2016; 414 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/17/2021 16:13:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 10:1-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/30/2016; 700 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/23/2021 21:12:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  21 / 39  Tiếp  Cuối

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.