VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Thi-thiên 136
Pastor John Altfeltis
C:7/17/2016; P: 7/18/2016; 613 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 22:6:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 2:46-49; Gióp 36:15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/10/2016; P: 7/11/2016; 413 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 21:3:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 2:24-49
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/3/2016; P: 7/4/2016; 574 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/7/2021 10:19:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 2:1-49
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/26/2016; 616 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 5:39:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:4
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/19/2016; 533 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 13:28:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 1:17-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/12/2016; 665 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 19:21:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 1:1-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/5/2016; P: 6/7/2016; 601 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 2:10:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 9:20-32; Ê-xơ-tê 10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/29/2016; 511 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/7/2021 1:0:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 9:1-19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 406 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/7/2021 3:14:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 8:1-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/15/2016; 643 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 12:38:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  21 / 37  Tiếp  Cuối

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.