VietChristian
VietChristian
nghe.app

Pastor John Altfeltis
C:2/15/2015; 292 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 12:0:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:45-51
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/8/2015; 484 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 20:15:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:38-46
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/1/2015; 442 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 7:8:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:11-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/25/2015; P: 1/28/2015; 626 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/8/2019 3:42:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 58:8-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/11/2015; 518 xem 10 lưu
Xem lần cuối 43.51 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/4/2015; 520 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/31/2019 11:25:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 43:1-7; Ca-thương 3:23
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/1/2015; P: 1/4/2015; 450 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 17:53:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/28/2014; 726 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 3:47:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 7:13-14; Ma-thi-ơ 1:20-23
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2014; 568 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 14:22:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/21/2014; 486 xem 15 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 8:47:25
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  21 / 30  Tiếp  Cuối

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.