VietChristian
VietChristian
nghe.app
Giăng 1:1-4
Pastor John Altfeltis
C:12/14/2014; 583 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/23/2023 19:57:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:36-51
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/7/2014; 784 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/17/2023 23:38:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 2:1-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/30/2014; 596 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/18/2023 21:44:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:36-46
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/27/2014; P: 11/28/2014; 755 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/18/2023 3:56:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/23/2014; 622 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/20/2023 19:43:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:5-15
Pastor John Altfeltis
C:11/16/2014; 716 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/23/2023 19:51:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:32-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/9/2014; 608 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/17/2023 14:39:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:9-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/19/2014; P: 11/4/2014; 760 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3/16/2023 6:25:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:29-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/2/2014; 692 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/21/2023 5:8:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:15-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/26/2014; 743 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/20/2023 4:30:19
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  37 / 45  Tiếp  Cuối

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.