VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Ê-sai 43:14-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/12/2013; 694 xem
Xem lần cuối 7/31/2021 14:57:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/5/2013; 573 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/23/2021 19:6:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:31-43
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/11/2012; 464 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/4/2021 5:58:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:44-58
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/4/2012; 417 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/28/2021 16:58:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:46-50
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/14/2012; 373 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/28/2021 13:4:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:43-45
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/7/2012; 547 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/30/2021 19:4:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:5-15
Pastor John Altfeltis
C:9/16/2012; 433 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/4/2021 0:36:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:9-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/9/2012; 473 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/31/2021 7:38:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/2/2012; 487 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/30/2021 4:23:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:25-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/26/2012; 606 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/1/2021 3:21:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  38 / 39  Tiếp  Cuối

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.