VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Ê-phê-sô 1:1-14
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/9/2014; 618 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 23:22:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:14
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:1/12/2014; 725 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 11:53:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 3:5-10; Châm-ngôn 1:1-7
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/5/2014; 1061 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 20:6:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:7
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:12/29/2013; 747 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 18:6:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:12/8/2013; 707 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 23:9:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:13-29
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:11/24/2013; 706 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 12:10:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:2
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:11/3/2013; 739 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 1:1:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:10/27/2013; 760 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 20:35:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:33-40
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:10/13/2013; 821 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/8/2019 15:15:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 63:8
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:9/29/2013; 817 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/28/2019 0:7:36
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.