VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Ga-la-ti 6:7
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:12/29/2013; 721 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/7/2019 13:58:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:12/8/2013; 688 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/10/2019 11:11:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:13-29
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:11/24/2013; 689 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 8:2:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:2
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:11/3/2013; 704 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 0:33:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:10/27/2013; 712 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 0:56:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:33-40
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:10/13/2013; 805 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/7/2019 11:34:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 63:8
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:9/29/2013; 795 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 4:41:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 14:1
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:9/22/2013; 930 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 0:40:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:13
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:9/15/2013; 654 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/10/2019 16:57:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:38-39
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:9/8/2013; 843 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/1/2019 21:0:11
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.