VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Rô-ma 7:14-25
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:11/6/2016; 524 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/22/2020 23:53:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:12
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:10/30/2016; 535 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/24/2020 5:7:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:8-21
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:10/16/2016; P: 10/19/2016; 719 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 22:45:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:8-21
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:10/9/2016; P: 10/10/2016; 592 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 22:43:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tít 2:11-15
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:10/2/2016; 509 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 6:57:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:15-23
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:9/11/2016; P: 9/12/2016; 506 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 18:21:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:20-21; Rô-ma 14:17; Hê-bơ-rơ 12:28
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:8/28/2016; P: 8/31/2016; 618 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 10:56:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:17-31
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:8/21/2016; P: 8/22/2016; 432 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 17:43:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:17-31
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:8/14/2016; 621 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/19/2020 22:46:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:40-45
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:7/31/2016; 595 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 17:52:5
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.