VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Rô-ma 7:14-25
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:11/6/2016; 646 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/12/2021 11:41:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:12
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:10/30/2016; 689 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/11/2021 16:4:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:8-21
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:10/16/2016; P: 10/19/2016; 831 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/6/2021 13:14:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:8-21
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:10/9/2016; P: 10/10/2016; 706 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/11/2021 15:56:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tít 2:11-15
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:10/2/2016; 660 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 13:3:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:15-23
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:9/11/2016; P: 9/12/2016; 627 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 14:41:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:20-21; Rô-ma 14:17; Hê-bơ-rơ 12:28
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:8/28/2016; P: 8/31/2016; 762 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 16:3:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:17-31
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:8/21/2016; P: 8/22/2016; 543 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 23:38:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:17-31
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:8/14/2016; 746 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 0:54:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:40-45
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:7/31/2016; 741 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 10:14:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.