VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

2 Sử-ký 16:7-14
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:6/7/2015; P: 6/8/2015; 791 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 19:52:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:1-2; 2 Cô-rinh-tô 12:14b
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 753 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 1:57:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-31
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:5/3/2015; 702 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 19:52:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 14:8-15
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 451 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 12:42:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:19-31
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:4/5/2015; 615 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 2:31:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 14:8-15
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:3/22/2015; 528 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 19:52:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:3/1/2015; P: 3/2/2015; 539 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/31/2020 16:52:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/22/2015; P: 3/2/2015; 593 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 11:42:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:12-18
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/8/2015; 397 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 17:51:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:12-18
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/1/2015; 508 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 8:52:15
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.