VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/3/2015; P: 5/6/2015; 611 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 1:15:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 118:14-24
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 430 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/5/2019 20:9:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:19-23
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 366 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 13:28:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/5/2015; P: 4/8/2015; 418 xem
Xem lần cuối 7/20/2019 10:51:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:17-19
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/3/2015; P: 4/8/2015; 369 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 19:14:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 355 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/9/2019 3:25:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:13-31
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/15/2015; P: 3/16/2015; 462 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 12:15:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:9-14
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/8/2015; P: 3/10/2015; 568 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 19:37:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:7-21
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 328 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 18:47:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 457 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 20:25:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.