VietChristian
VietChristian
httl.org

1 Cô-rinh-tô 4:1-5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/14/2016; P: 8/15/2016; 567 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 1:46:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:29-39
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/7/2016; P: 8/9/2016; 495 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 6:8:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/31/2016; P: 8/2/2016; 577 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 8:26:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/17/2016; P: 7/18/2016; 545 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 18:53:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 56:3-13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/3/2016; P: 7/5/2016; 441 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/2/2019 22:14:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 16:1-6
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/19/2016; P: 6/20/2016; 370 xem
Xem lần cuối 10/4/2019 7:6:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/12/2016; P: 6/13/2016; 422 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 6:54:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:7-24
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/5/2016; P: 6/7/2016; 624 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 5:44:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 4:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/29/2016; P: 6/4/2016; 421 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 21:49:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:22-29
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 601 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 3:51:31
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.