VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
1 Cô-rinh-tô 4:1-5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/14/2016; P: 8/15/2016; 782 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/18/2022 9:50:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:29-39
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/7/2016; P: 8/9/2016; 751 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/27/2022 14:17:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/31/2016; P: 8/2/2016; 760 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 0:19:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/17/2016; P: 7/18/2016; 740 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/26/2022 15:15:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 56:3-13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/3/2016; P: 7/5/2016; 637 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/25/2022 10:9:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 16:1-6
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/19/2016; P: 6/20/2016; 549 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/25/2022 10:12:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/12/2016; P: 6/13/2016; 591 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/28/2022 3:45:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:7-24
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/5/2016; P: 6/7/2016; 805 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/25/2022 11:37:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 4:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/29/2016; P: 6/4/2016; 622 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/27/2022 13:34:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:22-29
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 782 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 15:49:12
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.