VietChristian
VietChristian
nghe.app
1 Sa-mu-ên 2:1-10; 1 Sa-mu-ên 2:18-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/27/2016; 703 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/20/2022 15:32:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-2
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/24/2016; 676 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/19/2022 6:30:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/20/2016; P: 11/23/2016; 688 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/16/2022 6:46:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 91
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 2996 xem 78 lưu
Xem lần cuối 5/22/2022 7:19:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:3-4; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 776 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/18/2022 11:1:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:11-20
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 590 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/23/2022 2:48:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/20/2016; 824 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/19/2022 15:20:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:11/20/2016; 707 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/17/2022 3:40:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/20/2016; 483 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/19/2022 17:15:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/20/2016; 480 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/11/2022 1:13:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 29  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.