VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-43
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/12/2017; 644 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/21/2024 7:42:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/5/2017; P: 11/6/2017; 1765 xem 30 lưu
Xem lần cuối 4/19/2024 8:6:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/25/2016; P: 12/5/2016; 2148 xem 27 lưu
Xem lần cuối 4/23/2024 11:9:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:6-7
Mục Sư Mai Tấn David
C:11/27/2016; P: 12/3/2016; 845 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/22/2024 12:30:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/20/2016; P: 12/1/2016; 1689 xem 21 lưu
Xem lần cuối 4.73 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:1-20
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/27/2016; P: 11/30/2016; 1628 xem 18 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 5:19:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 2:1-10; 1 Sa-mu-ên 2:18-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/27/2016; 877 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/11/2024 13:42:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-2
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/24/2016; 850 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/21/2024 19:19:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/20/2016; P: 11/23/2016; 878 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/21/2024 8:39:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 91
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 3451 xem 80 lưu
Xem lần cuối 4/17/2024 0:38:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 31  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.