VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Rô-ma 6:23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/22/2015; P: 11/26/2015; 1632 xem 15 lưu
Xem lần cuối 1/16/2022 19:17:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-3; Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:6-10
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/22/2015; P: 11/25/2015; 829 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/7/2022 6:12:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/22/2015; P: 11/23/2015; 986 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/9/2022 17:43:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:23-26
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/22/2015; P: 11/23/2015; 578 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/16/2022 18:1:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18; 2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/22/2015; 738 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/11/2022 22:5:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16-21; 2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Lê Văn Thể
C:11/22/2015; P: 11/21/2015; 973 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2022 13:15:25
Đọc  Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/22/2015; P: 11/21/2015; 890 xem
Xem lần cuối 1/14/2022 22:6:58
Đọc  Chia sẻ
Mác 12:41-44
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/15/2015; P: 11/17/2015; 906 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/12/2022 7:25:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:3-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/15/2015; P: 11/17/2015; 816 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/16/2022 18:49:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:11/15/2015; 726 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/14/2022 16:6:14
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 29  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.