VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Giăng 19:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/14/2017; P: 4/17/2017; 189 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 8:53:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/2/2017; 172 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/13/2019 16:51:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:21-43
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 277 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 6:47:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 194 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 9:49:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/12/2017; 170 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 16:26:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 3:16-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/5/2017; 266 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/11/2019 6:37:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/19/2017; P: 2/21/2017; 372 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 6:4:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 18:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/12/2017; P: 2/14/2017; 497 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 21:6:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 318 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 15:4:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/29/2017; 424 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 13:33:5
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.