VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giăng 19:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/14/2017; P: 4/17/2017; 179 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/9/2019 19:46:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/2/2017; 164 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 2:6:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:21-43
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 271 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 9:19:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 187 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/2/2019 5:36:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/12/2017; 159 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 17:31:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 3:16-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/5/2017; 260 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 18:57:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/19/2017; P: 2/21/2017; 355 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/5/2019 23:59:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 18:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/12/2017; P: 2/14/2017; 489 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 0:2:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 310 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 1:15:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/29/2017; 410 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 17:32:24
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.