VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 19:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/14/2017; P: 4/17/2017; 285 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 7:19:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/2/2017; 223 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/12/2020 13:50:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:21-43
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 321 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/10/2020 18:15:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 237 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/10/2020 6:3:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/12/2017; 227 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 14:46:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 3:16-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/5/2017; 322 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 14:49:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/19/2017; P: 2/21/2017; 461 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 23:21:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 18:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/12/2017; P: 2/14/2017; 541 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 18:23:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 393 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 10:44:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/29/2017; 493 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 20:11:7
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.