VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Giăng 19:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/14/2017; P: 4/17/2017; 200 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 18:22:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/2/2017; 176 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/26/2019 18:7:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:21-43
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 280 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/29/2019 22:44:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 199 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 21:23:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/12/2017; 180 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 1:33:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 3:16-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/5/2017; 271 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/2/2019 23:33:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/19/2017; P: 2/21/2017; 386 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 4:16:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 18:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/12/2017; P: 2/14/2017; 503 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 5:21:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 329 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 8:9:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/29/2017; 436 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 3:38:52
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.