VietChristian
VietChristian
httl.org

Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 416 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 17:4:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:8-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/25/2016; P: 12/26/2016; 235 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 11:18:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/18/2016; P: 12/22/2016; 304 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/23/2019 9:59:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-3; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/11/2016; 278 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 18:0:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 237 xem
Xem lần cuối 10/14/2019 4:17:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/27/2016; P: 11/29/2016; 239 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 8:26:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/20/2016; 329 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 21:34:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 294 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 15:22:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 40:1-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/6/2016; 295 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/30/2019 13:9:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/30/2016; 341 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 4:34:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.