VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Lu-ca 1:67-80
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/7/2014; P: 12/9/2014; 353 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 13:5:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116:1-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/30/2014; P: 12/1/2014; 365 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 16:59:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 9:1
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/16/2014; P: 11/18/2014; 364 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/7/2019 22:11:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:27-28
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/9/2014; 319 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 19:19:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tít 1:1-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/2/2014; 242 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 8:41:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:12-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/26/2014; 237 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/1/2019 15:20:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:20-23
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/19/2014; 260 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 2:32:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:10-29
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/12/2014; 326 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 6:42:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 1:1-15
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/28/2014; 360 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/30/2019 14:17:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:17-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 418 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 22:54:36
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.