VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Lu-ca 24:1-12
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/20/2014; 1320 xem 14 lưu
Xem lần cuối 9.31 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:15-19
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/13/2014; 1189 xem 7 lưu
Xem lần cuối 37.25 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:23-3:6
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/30/2014; 1267 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3/19/2023 16:0:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:1-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/16/2014; 956 xem 20 lưu
Xem lần cuối 3/15/2023 10:7:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:6-15
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/2/2014; 747 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3/19/2023 14:50:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.