VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Sáng-thế Ký 24:62-67
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/8/2016; P: 5/10/2016; 1447 xem 15 lưu
Xem lần cuối 5/21/2020 14:3:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 23:25; Châm-ngôn 6:20-23
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/8/2016; 317 xem
Xem lần cuối 5/24/2020 21:35:37
Đọc  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:10-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/8/2016; 595 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/9/2020 19:50:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/8/2016; 475 xem
Xem lần cuối 5/23/2020 14:32:53
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:6-16
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/8/2016; P: 5/10/2016; 967 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/23/2020 9:49:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9
Minh Nguyên
C:5/8/2016; P: 5/13/2016; 1349 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/23/2020 3:26:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:1-3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/8/2016; P: 5/14/2016; 1667 xem 21 lưu
Xem lần cuối 5/18/2020 18:14:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:23-27
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/8/2016; P: 5/9/2016; 744 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/13/2020 14:37:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:1-2; 2 Cô-rinh-tô 12:14b
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 761 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/18/2020 7:53:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:8-24
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/10/2015; P: 5/20/2015; 858 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/21/2020 13:5:19
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.