VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

1 Giăng 1:7; Rô-ma 3:23
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/26/2014; P: 11/2/2014; 1036 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 6:34:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-36
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/12/2014; P: 10/16/2014; 1030 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 18:18:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:30; Giăng 14:4-30
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/5/2014; P: 10/8/2014; 1397 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 18:52:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 127; 1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/28/2014; P: 10/2/2014; 1810 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 9:22:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 15:35; Thi-thiên 69
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/21/2014; 752 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 10:48:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 8:32
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/14/2014; 889 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 10:30:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:12
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/7/2014; 998 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 1:2:29
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:11
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/17/2014; 901 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 19:11:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.