VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Lê Duy Tín
C:7/12/2015; P: 7/13/2015; 998 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/27/2023 11:44:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-19
Mục Sư Lê Duy Tín
C:6/28/2015; P: 6/30/2015; 693 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/31/2023 21:38:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-19
Mục Sư Lê Duy Tín
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 781 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/31/2023 16:51:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:11-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 754 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/31/2023 16:20:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:1-10
Mục Sư Lê Duy Tín
C:6/7/2015; P: 6/8/2015; 900 xem 10 lưu
Xem lần cuối 22.47 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 43:11-21
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/31/2015; P: 6/2/2015; 863 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/29/2023 11:5:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/24/2015; P: 5/25/2015; 906 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/27/2023 1:38:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 13:1-3; Dân-số Ký 13:17-20; Dân-số Ký 13:25-33
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/17/2015; P: 5/20/2015; 1463 xem 17 lưu
Xem lần cuối 6/2/2023 12:8:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:8-24
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/10/2015; P: 5/20/2015; 1105 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/25/2023 12:55:30
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.