VietChristian
VietChristian
svtk.net
Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Lê Duy Tín
C:7/12/2015; P: 7/13/2015; 1072 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/11/2024 3:34:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-19
Mục Sư Lê Duy Tín
C:6/28/2015; P: 6/30/2015; 756 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 15:15:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-19
Mục Sư Lê Duy Tín
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 888 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 3:8:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:11-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 823 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 16:20:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:1-10
Mục Sư Lê Duy Tín
C:6/7/2015; P: 6/8/2015; 965 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/17/2024 1:17:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 43:11-21
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/31/2015; P: 6/2/2015; 956 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 3:56:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/24/2015; P: 5/25/2015; 986 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 3:9:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 13:1-3; Dân-số Ký 13:17-20; Dân-số Ký 13:25-33
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/17/2015; P: 5/20/2015; 1549 xem 17 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 23:53:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:8-24
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/10/2015; P: 5/20/2015; 1203 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 4:55:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.