VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/21/2015; P: 6/25/2015; 1608 xem 40 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 1:24:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/21/2015; P: 6/25/2015; 1719 xem 21 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 7:54:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 1696 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 2:19:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:1-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 1251 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2021 16:19:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:23-28
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 1381 xem 18 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 21:26:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 480 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 3:38:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 459 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 14:57:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 20:6-7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 306 xem
Xem lần cuối 11/26/2021 17:9:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 20:6-7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 534 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 16:4:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-19
Mục Sư Lê Duy Tín
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 670 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 22:16:29
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.