VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Xa-cha-ri 9:1-8
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/3/2017; P: 9/13/2017; 417 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 20:3:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 5:1-4
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/13/2017; P: 8/21/2017; 616 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 15:38:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:1-19
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/30/2017; P: 8/8/2017; 301 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 4:29:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/23/2017; P: 8/8/2017; 419 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 5:10:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:20-37
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/16/2017; P: 7/29/2017; 275 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 10:27:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sô-phô-ni 3:14-20
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/9/2017; P: 7/29/2017; 187 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 5:7:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 112
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 355 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/16/2020 22:55:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sô-phô-ni 2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/11/2017; P: 6/15/2017; 317 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 4:29:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sô-phô-ni 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 257 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 4:28:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:10-23
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/28/2017; P: 6/7/2017; 208 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/23/2020 13:33:15
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.