VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Khải-huyền 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/14/2018; P: 1/30/2018; 271 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 9:26:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giu-đe 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/31/2017; P: 1/25/2018; 372 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 2:54:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/24/2017; P: 1/17/2018; 396 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 10:11:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:9-10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/17/2017; P: 1/17/2018; 419 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 2:55:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-11
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/12/2017; P: 11/30/2017; 581 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 8:35:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 4
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/1/2017; P: 11/30/2017; 372 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 5:48:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 3
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/22/2017; P: 11/8/2017; 350 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 2:55:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/15/2017; P: 10/28/2017; 347 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 12:25:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/8/2017; P: 10/23/2017; 494 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 3:5:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/1/2017; P: 10/18/2017; 294 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 21:57:41
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.