VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

A-ghê 2:10-23
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/28/2017; P: 6/7/2017; 188 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 3:1:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:1-9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/21/2017; P: 6/7/2017; 151 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 8:50:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 91:1-7
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 273 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 2:40:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/7/2017; P: 5/9/2017; 248 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 22:57:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 10:12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/30/2017; P: 5/2/2017; 338 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 0:19:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 2:12-13; Cô-lô-se 2:20-23
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/23/2017; P: 4/25/2017; 263 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 3:53:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:9-11; Mác 7:15; Mác 7:20-23
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/16/2017; P: 4/17/2017; 434 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 14:38:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ca-thương 3:23-26; Châm-ngôn 8:34-35
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/26/2017; P: 3/1/2017; 356 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 21:55:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:10-13; Thi-thiên 62:8-10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/19/2017; P: 2/21/2017; 540 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 12:12:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:3; Rô-ma 12:14; Ê-phê-sô 3:8-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/5/2017; P: 2/8/2017; 528 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 1:1:12
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.