VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Khải-huyền 8
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/6/2018; P: 5/9/2018; 430 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 6:56:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 6
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/15/2018; P: 4/19/2018; 531 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 5:41:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:1-35
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/8/2018; P: 4/14/2018; 575 xem 18 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 12:38:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:50-58
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/1/2018; P: 4/4/2018; 369 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 12:38:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 4:1-11
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/25/2018; P: 3/29/2018; 452 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 12:38:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/18/2018; P: 3/22/2018; 446 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 12:38:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-13
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/11/2018; P: 3/13/2018; 307 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 12:38:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:1-6
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/4/2018; P: 3/5/2018; 306 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 12:38:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/4/2018; P: 2/12/2018; 326 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 11:57:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/14/2018; P: 1/30/2018; 350 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 12:38:39
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.