VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/23/2017; P: 8/8/2017; 407 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 7:12:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:20-37
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/16/2017; P: 7/29/2017; 268 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 20:4:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sô-phô-ni 3:14-20
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/9/2017; P: 7/29/2017; 183 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 7:13:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 112
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 348 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 7:13:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sô-phô-ni 2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/11/2017; P: 6/15/2017; 312 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/28/2020 8:39:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sô-phô-ni 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 250 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 7:13:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:10-23
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/28/2017; P: 6/7/2017; 202 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 7:13:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:1-9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/21/2017; P: 6/7/2017; 162 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 7:14:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 91:1-7
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 288 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 7:14:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/7/2017; P: 5/9/2017; 270 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/28/2020 6:11:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.