VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giu-đe 1:20-21
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/16/2016; P: 10/19/2016; 399 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 6:53:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:35-39
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/9/2016; P: 10/12/2016; 492 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 9:23:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 37:1-10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/25/2016; P: 9/28/2016; 478 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/23/2019 1:44:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:10
Mục Sư Trần Quốc Hùng
C:8/21/2016; P: 8/22/2016; 713 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 1:25:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:17-19
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/14/2016; P: 8/15/2016; 435 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 11:33:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:8
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/7/2016; P: 8/9/2016; 515 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 9:9:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:21
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/31/2016; P: 8/3/2016; 855 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 6:40:39
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.