VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Xa-cha-ri 14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/1/2017; P: 10/18/2017; 319 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 14:15:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 12:1-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/10/2017; P: 9/24/2017; 383 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 9:52:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 9:1-8
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/3/2017; P: 9/13/2017; 422 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 15:49:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 5:1-4
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/13/2017; P: 8/21/2017; 621 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 8:40:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:1-19
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/30/2017; P: 8/8/2017; 306 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 4:32:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/23/2017; P: 8/8/2017; 430 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/1/2020 10:8:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:20-37
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/16/2017; P: 7/29/2017; 281 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/1/2020 12:27:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sô-phô-ni 3:14-20
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/9/2017; P: 7/29/2017; 193 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 17:34:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 112
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 365 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 6:32:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sô-phô-ni 2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/11/2017; P: 6/15/2017; 323 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 21:7:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.