VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Xa-cha-ri 9:1-8
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/3/2017; P: 9/13/2017; 381 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 21:35:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 5:1-4
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/13/2017; P: 8/21/2017; 576 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 8:14:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:1-19
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/30/2017; P: 8/8/2017; 264 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/30/2019 17:17:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/23/2017; P: 8/8/2017; 364 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 6:55:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:20-37
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/16/2017; P: 7/29/2017; 227 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 13:34:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sô-phô-ni 3:14-20
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/9/2017; P: 7/29/2017; 151 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 9:2:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 112
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 298 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 23:20:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sô-phô-ni 2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/11/2017; P: 6/15/2017; 280 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 11:8:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sô-phô-ni 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 213 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/6/2019 10:49:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:10-23
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/28/2017; P: 6/7/2017; 171 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 2:34:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.