VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/4/2018; P: 2/12/2018; 295 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 19:11:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/14/2018; P: 1/30/2018; 315 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 3:36:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giu-đe 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/31/2017; P: 1/25/2018; 399 xem 15 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 5:59:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/24/2017; P: 1/17/2018; 440 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 7:37:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:9-10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/17/2017; P: 1/17/2018; 468 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/3/2020 9:25:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-11
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/12/2017; P: 11/30/2017; 619 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 16:59:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 4
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/1/2017; P: 11/30/2017; 405 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 14:43:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 3
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/22/2017; P: 11/8/2017; 381 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 17:43:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/15/2017; P: 10/28/2017; 375 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 6:58:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/8/2017; P: 10/23/2017; 516 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 15:11:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.