VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Đa-ni-ên 3:23-27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/14/2019; P: 7/16/2019; 454 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 14:24:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 2:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/30/2019; P: 7/1/2019; 300 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 16:37:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 7:32-35
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/23/2019; P: 6/26/2019; 190 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 0:17:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:17-19; Ê-phê-sô 4:6
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/16/2019; P: 6/18/2019; 275 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 17:43:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 7:32-35
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/19/2019; 279 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 15:32:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/12/2019; P: 5/13/2019; 285 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 20:53:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:10
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:5/5/2019; P: 5/7/2019; 253 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 7:27:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:15-19
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/28/2019; P: 4/30/2019; 358 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 15:47:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15.24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/21/2019; P: 4/24/2019; 259 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/8/2020 9:0:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:3; Giăng 12:1-3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/14/2019; P: 4/15/2019; 442 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 3:5:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.