VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Cô-lô-se 3:15-17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/26/2017; 434 xem 16 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 16:16:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 12:10a; 1 Ti-mô-thê 6:15
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 222 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/7/2019 22:30:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4.21
Mục Sư Hồ Tuấn Khanh
C:11/5/2017; P: 11/6/2017; 414 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 4:39:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:17-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 211 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 16:27:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/22/2017; P: 10/23/2017; 312 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 14:10:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:3b; Ma-thi-ơ 13:24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/15/2017; P: 10/17/2017; 362 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 5:52:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:1-9
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/8/2017; P: 10/9/2017; 343 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 8:30:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:32
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/1/2017; P: 10/4/2017; 474 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 9:30:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/17/2017; P: 9/18/2017; 217 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/8/2019 22:2:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/10/2017; 247 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 8:40:56
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.