VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/11/2018; P: 2/12/2018; 352 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 2:54:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 26:1-4; Ê-sai 32:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/28/2018; 316 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 13:11:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/21/2018; 494 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 15:32:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1.28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/14/2018; 262 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 11:28:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17-18a
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/7/2018; 287 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 22:4:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 46:9-10; Truyền-đạo 3:11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/31/2017; 316 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 9:26:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/24/2017; P: 12/25/2017; 275 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 4:7:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:23; Ma-thi-ơ 28:20b; 1 Cô-rinh-tô 1:9
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/17/2017; P: 12/18/2017; 380 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 23:4:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-20; Nê-hê-mi 8:9-12
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/10/2017; 267 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 21:46:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:5-11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 201 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 21:45:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.