VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Nhã-ca 6:10; Ê-sai 30:26
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/16/2018; 263 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/16/2020 16:23:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 4:10; Ma-thi-ơ 17:20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 396 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/26/2020 5:9:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:5-9; 1 Ti-mô-thê 6:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 412 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/29/2020 12:28:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 25:2; Thi-thiên 77:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/19/2018; P: 8/22/2018; 467 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/23/2020 16:10:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15.31; Ê-phê-sô 3.8
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/15/2018; P: 7/17/2018; 266 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/4/2020 16:57:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:12-14,20-25
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/8/2018; 402 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/22/2020 18:8:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4.23-24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/17/2018; P: 6/25/2018; 307 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/23/2020 11:27:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4.23-24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/17/2018; P: 6/25/2018; 309 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/23/2020 22:59:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 5:21-24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/10/2018; 265 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/3/2020 20:11:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-13; Lê-vi Ký 23:15-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/20/2018; 309 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/18/2020 10:20:25
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.