VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Châm-ngôn 25:2; Thi-thiên 77:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/19/2018; P: 8/22/2018; 481 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 4:20:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15.31; Ê-phê-sô 3.8
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/15/2018; P: 7/17/2018; 274 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 18:46:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:12-14,20-25
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/8/2018; 413 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/8/2020 9:37:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4.23-24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/17/2018; P: 6/25/2018; 316 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 22:8:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4.23-24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/17/2018; P: 6/25/2018; 321 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 3:46:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 5:21-24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/10/2018; 280 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 18:32:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-13; Lê-vi Ký 23:15-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/20/2018; 322 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/14/2020 11:25:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/22/2018; P: 4/24/2018; 474 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 13:34:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27.61; Ma-thi-ơ 28.1-7
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/8/2018; 302 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/9/2020 14:50:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:18-22
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/1/2018; P: 4/2/2018; 268 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 4:45:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.