VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Hê-bơ-rơ 11:17-19; Ê-phê-sô 4:6
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/16/2019; P: 6/18/2019; 372 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 5:47:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 7:32-35
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/19/2019; 383 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 16:8:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/12/2019; P: 5/13/2019; 421 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 1:50:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:10
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:5/5/2019; P: 5/7/2019; 408 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 1:21:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:15-19
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/28/2019; P: 4/30/2019; 486 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 12:9:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15.24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/21/2019; P: 4/24/2019; 346 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 12:9:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:3; Giăng 12:1-3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/14/2019; P: 4/15/2019; 584 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 22:39:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/31/2019; P: 4/2/2019; 377 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/28/2021 6:28:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 2:5-7; Ma-thi-ơ 5:9
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/3/2019; P: 3/4/2019; 484 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/28/2021 6:27:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3.7-11; Đa-ni-ên 11:32b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/24/2019; P: 2/26/2019; 422 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/25/2021 16:19:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.