VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Sáng-thế Ký 5:21-24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/10/2018; 293 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 1:57:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-13; Lê-vi Ký 23:15-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/20/2018; 340 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 15:47:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/22/2018; P: 4/24/2018; 489 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 10:45:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27.61; Ma-thi-ơ 28.1-7
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/8/2018; 314 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 12:49:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:18-22
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/1/2018; P: 4/2/2018; 281 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 23:23:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:41-46
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/25/2018; 500 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 8:44:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:35-38; Lu-ca 22:47-51
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 303 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/2/2020 16:5:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:15-22; Giăng 6:27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/11/2018; 290 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 15:54:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:32-34
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/4/2018; 296 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 15:55:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19:16b-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/25/2018; 296 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 15:56:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.