VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

2 Cô-rinh-tô 5:17-18a
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/7/2018; 329 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 12:9:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 46:9-10; Truyền-đạo 3:11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/31/2017; 335 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 7:0:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/24/2017; P: 12/25/2017; 310 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 2:55:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:23; Ma-thi-ơ 28:20b; 1 Cô-rinh-tô 1:9
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/17/2017; P: 12/18/2017; 411 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 12:53:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-20; Nê-hê-mi 8:9-12
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/10/2017; 290 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 22:21:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:5-11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 219 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 17:51:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:15-17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/26/2017; 480 xem 17 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 18:16:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 12:10a; 1 Ti-mô-thê 6:15
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 259 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 9:49:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4.21
Mục Sư Hồ Tuấn Khanh
C:11/5/2017; P: 11/6/2017; 484 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 16:40:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:17-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 260 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/1/2020 22:8:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.