VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Sáng-thế Ký 5:21-24; Hê-bơ-rơ 11:5-6; Giu-đe 1:14-15
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/12/2020; P: 7/14/2020; 160 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 18:32:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 92:12-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/28/2020; P: 7/3/2020; 161 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/7/2020 6:39:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 18:19
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/21/2020; P: 6/25/2020; 130 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 22:50:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sô-phô-ni 3.9-10,14-17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/14/2020; P: 6/17/2020; 225 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 18:29:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 1:17-18; Ma-thi-ơ 16:18-19; Ma-thi-ơ 18:18-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/31/2020; P: 6/2/2020; 135 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 18:27:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-8
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/24/2020; P: 5/26/2020; 157 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 18:26:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-8
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/17/2020; P: 5/19/2020; 153 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 18:24:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/10/2020; P: 5/17/2020; 94 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 11:12:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:8-11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/19/2020; P: 4/21/2020; 246 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 18:21:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/29/2020; P: 3/30/2020; 192 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 18:19:39
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.