VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
2 Các Vua 6:1-7
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/10/2021; P: 10/15/2021; 82 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 14:32:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/15/2021; P: 8/17/2021; 69 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 23:5:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/8/2021; P: 8/12/2021; 82 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/10/2021 18:49:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/25/2021; P: 7/28/2021; 91 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 12:35:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:17-26
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/18/2021; P: 7/20/2021; 132 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 4:38:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15; Lu-ca 20:37
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/11/2021; P: 7/14/2021; 166 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 4:19:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:18-19
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/4/2021; P: 7/10/2021; 115 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 10:26:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:13-15
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/27/2021; P: 7/10/2021; 94 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 10:26:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:29-30
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/20/2021; P: 6/23/2021; 132 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 11:44:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:53-58; Giăng 4:13-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/6/2021; P: 6/14/2021; 135 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/10/2021 18:43:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.