VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Giăng 14:6
Mục Sư Nguyễn Minh
C:8/6/2017; P: 8/8/2017; 373 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 2:50:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-13
Mục Sư Nguyễn Minh
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 320 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 15:29:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:1-6
Mục Sư Nguyễn Minh
C:7/23/2017; P: 7/29/2017; 417 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 15:27:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 3:1-11
Mục Sư Nguyễn Minh
C:7/16/2017; P: 7/19/2017; 489 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 10:14:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:18-29
Mục Sư Nguyễn Minh
C:7/9/2017; P: 7/15/2017; 337 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 18:46:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 41:38
Mục Sư Nguyễn Minh
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 530 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 15:19:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-41
Mục Sư Nguyễn Minh
C:6/11/2017; P: 6/16/2017; 463 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 2:49:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:12-17
Mục Sư Nguyễn Minh
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 627 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 16:29:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Minh
C:5/28/2017; P: 6/1/2017; 796 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/12/2020 3:46:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:8-11
Mục Sư Nguyễn Minh
C:5/28/2017; P: 6/1/2017; 583 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 21:30:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.