VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 14:6
Mục Sư Nguyễn Minh
C:8/6/2017; P: 8/8/2017; 322 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/2/2019 10:37:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-13
Mục Sư Nguyễn Minh
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 263 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/6/2019 12:38:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:1-6
Mục Sư Nguyễn Minh
C:7/23/2017; P: 7/29/2017; 354 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/30/2019 17:53:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 3:1-11
Mục Sư Nguyễn Minh
C:7/16/2017; P: 7/19/2017; 404 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 6:7:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:18-29
Mục Sư Nguyễn Minh
C:7/9/2017; P: 7/15/2017; 281 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 9:14:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 41:38
Mục Sư Nguyễn Minh
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 439 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/9/2019 19:44:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-41
Mục Sư Nguyễn Minh
C:6/11/2017; P: 6/16/2017; 364 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 21:33:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:12-17
Mục Sư Nguyễn Minh
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 534 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 0:53:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Minh
C:5/28/2017; P: 6/1/2017; 706 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 3:22:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:8-11
Mục Sư Nguyễn Minh
C:5/28/2017; P: 6/1/2017; 512 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/8/2019 17:52:15
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.