VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Thi-thiên 1
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/26/2020; P: 4/27/2020; 332 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/25/2021 18:51:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 3:1-6
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/19/2020; P: 4/21/2020; 331 xem 8 lưu
Xem lần cuối 22.40 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:16
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/12/2020; P: 4/14/2020; 213 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 6:9:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:11-18,21-30; Ê-sai 53:5
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/10/2020; P: 4/12/2020; 300 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 10:8:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18; Sáng-thế Ký 50:20
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/5/2020; P: 4/6/2020; 348 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 21:31:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13:1-7
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/29/2020; 362 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 10:47:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:12
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/22/2020; P: 3/24/2020; 302 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 10:44:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 19:3-11
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/8/2020; P: 3/9/2020; 230 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 2:12:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:18-24
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/1/2020; P: 3/6/2020; 231 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/25/2021 4:55:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 10:13; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:15-17
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/23/2020; P: 2/25/2020; 223 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/28/2021 3:25:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.