VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 10:34-39
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/30/2018; P: 10/2/2018; 212 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/10/2020 5:6:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:34-39
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/23/2018; P: 9/24/2018; 371 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/20/2020 17:56:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:27-30
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/16/2018; P: 9/18/2018; 384 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/16/2020 8:36:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:30-36,41,47
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/9/2018; P: 9/12/2018; 364 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/21/2020 20:16:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-11
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 307 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/24/2020 15:50:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-11; Ê-phê-sô 1:3; Ê-phê-sô 2:6
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:8/5/2018; P: 8/7/2018; 367 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 11:51:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:8; Hê-bơ-rơ 12:14; 1 Phi-e-rơ 1:15-16
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/22/2018; P: 7/27/2018; 403 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/17/2020 13:21:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:9-14
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/15/2018; P: 7/17/2018; 336 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/11/2020 0:31:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:44; 2 Cô-rinh-tô 2:11
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/8/2018; 349 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/13/2020 14:35:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:62
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/1/2018; P: 7/3/2018; 343 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/19/2020 10:39:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.