VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Lu-ca 2:10-11; Ma-thi-ơ 1:21
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 255 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 20:8:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:7
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/21/2017; P: 12/26/2017; 160 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/4/2019 22:37:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/17/2017; P: 12/19/2017; 292 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 1:5:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 16:18; Gia-cơ 4:6; Ê-phê-sô 2:14-16
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 397 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 12:53:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 463 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 3:18:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:29; Ma-thi-ơ 7:1-5
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 600 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/11/2019 17:25:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:24-27
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/5/2017; P: 11/6/2017; 336 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/7/2019 13:0:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:15-23
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 394 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/6/2019 14:45:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:13-14
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/22/2017; P: 10/23/2017; 416 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/11/2019 20:35:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:15
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/15/2017; P: 10/21/2017; 405 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 20:48:42
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.