VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 22:37-40; Ma-thi-ơ 28:19-20
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/28/2018; P: 10/29/2018; 300 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 17:58:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 4:16; 2 Cô-rinh-tô 2:14-16
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/21/2018; P: 10/22/2018; 316 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 17:58:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:57-62; Ma-thi-ơ 8:18-22
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/14/2018; P: 10/15/2018; 220 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 17:57:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:34-39
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/30/2018; P: 10/2/2018; 228 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 15:31:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:34-39
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/23/2018; P: 9/24/2018; 388 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 5:30:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:27-30
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/16/2018; P: 9/18/2018; 396 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 10:19:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:30-36,41,47
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/9/2018; P: 9/12/2018; 384 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 0:5:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-11
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 324 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 19:43:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-11; Ê-phê-sô 1:3; Ê-phê-sô 2:6
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:8/5/2018; P: 8/7/2018; 391 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 2:55:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:8; Hê-bơ-rơ 12:14; 1 Phi-e-rơ 1:15-16
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/22/2018; P: 7/27/2018; 430 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 9:46:40
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.