VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Mác 13:32-37
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:12/4/2020; P: 12/5/2020; 342 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 23:12:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/31/2020; P: 6/6/2020; 303 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 1:40:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/26/2020; P: 5/29/2020; 388 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 8:9:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/19/2020; 364 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 1:38:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:14-20; 2 Sa-mu-ên 21:10
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/10/2020; P: 5/13/2020; 288 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 1:37:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 21:10
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/8/2020; 385 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 1:37:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:9-10
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/5/2020; 360 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 1:37:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:1-6
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/3/2020; 223 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 20:52:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 1:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:4/28/2020; P: 4/30/2020; 356 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 1:36:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:17-25
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:4/26/2020; 288 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 1:36:31
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.