VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Giăng 14:26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/1/2021; P: 8/2/2021; 133 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 22:49:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 7:8-10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/25/2021; P: 7/26/2021; 95 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 2:53:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 21:13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/18/2021; P: 7/19/2021; 101 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 4:53:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-14
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/11/2021; 130 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 20:22:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 33:12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/4/2021; P: 7/8/2021; 96 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 3:20:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:4
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/27/2021; P: 6/29/2021; 155 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 1:58:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:40-42,49-56
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/20/2021; 123 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 5:38:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14- 26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/13/2021; 142 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 5:58:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:27
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/6/2021; P: 6/8/2021; 166 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/10/2021 18:42:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.