VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Phi-líp 1:9-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/24/2016; P: 7/27/2016; 521 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/24/2020 11:49:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2746 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/27/2020 15:49:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 3525 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 23:3:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2913 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/31/2020 11:59:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2245 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/29/2020 1:33:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:21-45
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2966 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/28/2020 9:25:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:14-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 4953 xem 21 lưu
Xem lần cuối 7/27/2020 13:1:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:9-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 3232 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/28/2020 18:53:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2026 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7/28/2020 6:8:10
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.