VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Phi-líp 1:9-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/24/2016; P: 7/27/2016; 456 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 10:27:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2673 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/15/2019 17:23:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 3399 xem 15 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 18:18:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2806 xem 12 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 6:25:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2161 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 18:19:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:21-45
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2866 xem 12 lưu
Xem lần cuối 6/17/2019 7:58:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:14-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 4837 xem 16 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 6:17:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:9-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 3124 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/14/2019 20:39:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1946 xem 14 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 1:22:3
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.