VietChristian
VietChristian
httl.org

Rô-ma 12:1-21
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:9/2/2003; 2309 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 1:2:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 35:1-10
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:9/2/2003; 2051 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 3:39:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2002; 2635 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 11:4:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2002; 2595 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 10:30:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2002; 2618 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 22:0:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:42-5:11
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:9/2/2001; 1380 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 20:34:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:12-19
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:9/2/2001; 1529 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 18:43:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.