VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Rô-ma 12:1-21
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:9/2/2003; 2361 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 18:52:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 35:1-10
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:9/2/2003; 2079 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 0:8:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2002; 2687 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 7:38:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2002; 2646 xem 19 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 15:46:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2002; 2677 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 1:6:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:42-5:11
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:9/2/2001; 1413 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/28/2019 10:44:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:12-19
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:9/2/2001; 1558 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 13:49:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.