VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Ê-sai 43:1-7
Mục Sư Hồ Thế Nhân
C:6/28/2014; 1205 xem 21 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 3:30:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:1-11; Ê-sai 57:15-16
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:6/28/2014; 683 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 15:31:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2014; 865 xem 31 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 15:11:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-13
Mục Sư Nguyễn Anh Tài
C:6/27/2014; 799 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 20:35:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:8-9
Mục Sư Trần Thiện Minh
C:7/2/2013; 1003 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 0:11:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:11-22
Mục Sư Nguyễn Anh Tài
C:7/2/2013; 847 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 7:29:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/1/2013; 733 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 3:53:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-5:4
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/1/2013; 300 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 22:56:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:6/30/2013; 1464 xem 26 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 12:26:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31
Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:6/30/2013; 2532 xem 36 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 18:26:56
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.