VietChristian
VietChristian
svtk.net

Ê-phê-sô 1:1-6:24
Mục Sư Hồ Thế Nhân
C:6/29/2013; 1182 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 19:39:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:15-23
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:6/28/2013; 999 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/28/2020 7:18:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Huỳnh Văn Linh
C:6/28/2013; 1231 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 16:41:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4
Pastor Thomas Stebbins
C:7/1/2012; 612 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 22:57:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 30:1-6
Pastor Dan Wetzel
C:7/1/2012; 432 xem
Xem lần cuối 2/21/2020 23:49:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 6:6-13
Pastor Thomas Stebbins
C:7/1/2012; 771 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 0:30:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 3:3
Mục Sư Nguyễn Anh Tài
C:7/1/2012; 1000 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 21:8:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 5:13-15
Mục Sư Nguyễn Văn Ba
C:7/1/2012; 728 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 9:46:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-23
Mục Sư Đào Việt Tiến
C:7/1/2012; 2584 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 18:44:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:1-7
Pastor Gary Benedict
C:7/1/2012; 492 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 15:39:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.