VietChristian
VietChristian
mucsu.org

1 Cô-rinh-tô 12:12-31
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/1/2010; 2033 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 8:59:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/8/2009; 2657 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/21/2019 14:53:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1098 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/21/2019 17:57:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-26; 2 Ti-mô-thê 4:6-7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1649 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2019 20:55:39
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:23-25
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 681 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 10:31:42
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 979 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 9:52:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 7:3-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1215 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 6:36:9
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:31
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 824 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 5:26:45
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:9-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 853 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/21/2019 7:48:48
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.