VietChristian
VietChristian
httl.org

1 Cô-rinh-tô 12:12-31
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/1/2010; 1982 xem 10 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 6:36:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/8/2009; 2618 xem 15 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 13:27:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1065 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 3:11:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-26; 2 Ti-mô-thê 4:6-7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1625 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/24/2019 9:23:58
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:23-25
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 668 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 2:25:5
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 950 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 14:57:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 7:3-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1195 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/15/2019 17:46:13
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:31
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 806 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/20/2019 8:43:23
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:9-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 825 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 14:14:58
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.