VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giăng 9:1-7
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 890 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 4:9:31
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 10:1-18; Thi-thiên 79:13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1239 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 16:42:43
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 11:1-16
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 833 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/1/2019 1:51:48
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 11:17-44
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 713 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/23/2019 0:32:25
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 12:1-10
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 681 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 13:25:34
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 12:12-33
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 719 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 12:52:14
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 13:1-17
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1215 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 20:24:36
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 13:18-35
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1459 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/23/2019 9:37:41
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 13:36-14:10
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 688 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 16:45:1
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 14:12-26
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 808 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 17:23:50
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.